Gwarancja i rękojmia, czyli dwa miecze w rękach konsumentów

Gwarancja to dobrowolne zobowiązanie przedsiębiorcy i właśnie na tą dobrowolność należałoby wskazać na samym początku. To od przedsiębiorcy zależy zakres gwarancji i to czy w ogóle gwarancja zostanie udzielona. Podmiot udzielający gwarancji to gwarant, jednak nie zawsze jest nim sprzedawca towaru. Może nim być chociażby producent, bądź dystrybutor.

Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego. Musi być ono jasne i zrozumiałe dla klienta oraz sporządzone w języku polskim. Powinny się w nim znaleźć dane adresowe gwaranta. Jeżeli nie można byłoby ich ustalić uznaje się, że jest to ten sam podmiot, który owe oświadczenie złożył. Pamiętajmy, że reklama też jest źródłem gwarancji, czyli Pani Cleo czy Pan Martyniuk, mogą ją nam zagwarantować ;).

W gwarancji powinny być zawarte przede wszystkim:

 • nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Polsce;
 • czas trwania i zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej;
 • uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady;
 • zapis, że gwarancja nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień klienta wynikających z niezgodności towaru z umową.

Gwarancja może zobowiązać gwaranta do:

 • zwrotu zapłaconej kwoty,
 • wymiany rzeczy,
 • naprawy rzeczy,
 • innych usług.

Gwarant może ograniczyć możliwość złożenia reklamacji z tytułu gwarancji z uwagi na wystąpienie określonych wad towaru lub co do określonych jego części składowych.

Co jeżeli w oświadczeniu gwarancyjnym nie określono okresu ochrony? Przyjmujmy, że została ona udzielona na 2 lata.

Obowiązkiem sprzedawcy jest wydanie konsumentowi dokumentu gwarancyjnego. Paragon obok faktury czy umowy stanowi podstawę do reklamacji, lecz pamiętajmy, że sprzedawca nie może uzależniać jej przyjęcia od posiadania go. Jednak w niektórych przypadkach brak dowodu zakupu może utrudnić nam dochodzenie swoich roszczeń. Warto zwrócić uwagę, że oryginalne opakowanie nie jest warunkiem uwzględnienia reklamacji.

W momencie, gdy zostaje nam wydany z tytułu gwarancji nowy przedmiot, termin gwarancji biegnie od nowa. Warto jednak zauważyć, że w przypadku wymiany poszczególnej części z naszej rzeczy, czyli np. łożyska w deskorolce, gwarancja biegnie od nowa w odniesieniu do tej części.

Okres trwania gwarancji wydłuża się o czas, przez który konsument nie mógł korzystać z towaru w związku ze złożoną reklamacją.

Gwarant powinien wywiązać się z obowiązków gwarancyjnych w terminie określonym w gwarancji. W przypadku braku takiego terminu powinien dokonać tego niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni, licząc od dnia, w którym gwarant otrzymał od konsumenta wadliwy produktu lub momentu udostępnienia go w miejscu, w którym się znajduje.

Konsument składający reklamację z tytułu gwarancji jest zobowiązany dostarczyć wadliwy przedmiot na koszt gwaranta do miejsca wskazanego w gwarancji lub miejsca wydania towaru.

Rękojmia (w odróżnieniu od gwarancji nie jest czymś dobrowolnym, zapewnia ją ustawa i nie można jej wyłączyć) czyli odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne oraz prawne sprzedanego towaru.

Wada fizyczna

Zakupiony produkt:

 • nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na oznaczony w umowie cel albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 • nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 • została kupującemu wydana w stanie niezupełnym;

Wada prawna

Zakupiony produkt:

 • jest własnością osoby trzeciej;
 • jest obciążony prawem osoby trzeciej;
 • decyzją lub orzeczeniem właściwego organu został ograniczony w korzystaniu lub rozporządzaniu.

Uprawnienia, które przysługują nam z tytułu gwarancji są niezależne od uprawnień wskazanych w rękojmi. Dlatego też, jeżeli nasze żądania nie zostaną uwzględnione w ramach gwarancji, nadal możemy ubiegać się o uwzględnienie żądań z tytułu rękojmi.

W odróżnieniu od gwarancji, rękojmia nie ulega wydłużeniu, jeżeli przedmiot zostanie wymieniony na nowy.

Poprzez rękojmię konsument może domagać się naprawy towaru lub wymiany na nowy, obniżki ceny lub odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy pierwsze o co żąda konsument to obniżka ceny bądź odstąpienie od umowy sprzedawca może takiego żądania nie uznać, wtedy powinien niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć. Od umowy można odstąpić od razu, gdy wada jest istotna. Koszt naprawy leży po stronie sprzedawcy.

Rękojmia daje nam ochronę na okres 2 lat (w przypadku nieruchomości okres ten wynosi 5 lat). Nabywca musi jednak zgłosić szkodę w ciągu roku od jej wykrycia. W przypadku towarów używanych może zostać skrócona do roku, lecz wymagane jest wtedy poinformowanie klienta o skróconym terminie odpowiedzialności sprzedawcy.

Sprzedawca ma 14 dni na rozpatrzenie naszej reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi, uznaje się ją za przyjętą.

Reklamować możemy nie tylko towary konsumpcyjne, ale też usługi.

Usługi mogą być wykonywane na podstawie:

 • umowy o dzieło, której rezultatem nie jest rzecz ruchoma;
 • umowy zlecenia.

Umowa o dzieło to umowa rezultatu. Wywiązanie się z umowy jest uzależnione od osiągnięcia danego celu, np rzeźbiarz zobowiązuje się stworzyć popiersie na nasz wzór-rzeźbiarz wywiąże się ze zobowiązania, gdy dostarczy nam popiersie, które będzie do nas podobne, nie może to być jakakolwiek rzeźba.

Jeżeli przedsiębiorca spóźnia się z rozpoczęciem wykonania dzieła, albo mamy usprawiedliwione podejrzenia, że nie skończy go w umówionym terminie, mamy prawo odstąpić od umowy i żądać zwrotu wpłaconych pieniędzy, pomimo tego, że czas na zakończenie dzieła jeszcze nie minął. Natomiast, jeżeli wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, możemy wezwać go do zmiany sposobu wykonania umowy i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po upłynięciu terminu możemy odstąpić od umowy lub też powierzyć wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przedsiębiorcy, który pierwotnie miał wykonać to dzieło.

Umowa-zlecenie to tzw. umowa starannego działania. Jest to świadczenie o charakterze ciągłym, które charakteryzuje się wykonywaniem usługi przez pewien dłuższy okres, np. świadczenie usług prawnych przez adwokata. W przypadku tej umowy nie mówimy o osiągnięciu jakiegoś celu. Osoba, która zobowiąże się do takiej umowy odpowiada za brak należytych starań wymaganych do właściwego wykonania powierzonych mu obowiązków. Przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność względem konsumenta za szkodę, którą ten poniósł w wyniku niewykonania lub nieprawidłowego wykonania zleconej usługi. Na konsumencie ciąży jednak ciężar udowodnienia, że szkoda powstała z winy przedsiębiorcy i ciężar wykazania, że związek między jej powstaniem, a działaniem lub zaniechaniem wykonawcy usługi.

Nie wiesz jak napisać reklamację? Kliknij tu i zapoznaj się z gotowymi wzorami.

Rating: 5 out of 5.
Reklama

3 myśli na temat “Gwarancja i rękojmia, czyli dwa miecze w rękach konsumentów

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s