Darowizna dla syna i „wielkiego brata”, czyli opodatkowanie darowizny podatkiem od spadków i darowizn

Darowizna to „forma umowy, w której darczyńca zobowią­zuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, kosztem swe­go majątku”. Jest umową nieodpłatną, więc darczyńca nie otrzymuje nic w zamian za świadczenie na rzecz obdarowanego. Ustawodawca wprowadził pewne zabezpieczenie darczyńcy, a mianowicie jeżeli po wykonaniu darowizny, popadnie on w niedostatek, może domagać się od obdarowanego środków, których brakuje mu do utrzymania w zakresie jego usprawiedliwionych potrzeb. Przedmiotem umowy darowizny mogą być zarówno pieniądze jak i rzeczy (ruchomości/ nieruchomości). Jednak przy sporządzeniu umowy darowizny nieruchomości będziemy potrzebowali pomocy notariusza, ponieważ będzie musiała mieć ona postać aktu notarialnego. Jest to warunek konieczny, w innym przypadku umowa będzie nieważna.

Podatnikami podatku od spadków i darowizn (dalej u.p.s.d) są wyłącznie osoby fizyczne. Darowizna przekazana na rzecz innych podmiotów nie podlega ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Na wysokość należnego podatku istotny wpływ ma podział na trzy grupy podatkowe. Zaliczenie do grupy podatkowej zależy od osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Ustawodawca określając grupy podatkowe oparł je na kryterium więzi rodzinnych (nie należy ich utożsamiać z więzami osobistymi), co za tym idzie, ustawa nie pozwala na zaliczenie do pierwszej grupy podatkowej osób, które, np. nie są małżonkami, ale pozostają w faktycznym związku. W zależności od przynależności do danej grupy podatkowej różnić się będzie: wysokość kwoty wolnej od podatku, stawka podatkowa, możliwość i zakres korzystania ze zwolnień podatkowych.

* W rozumieniu ustawy za rodziców uznaje się także przysposabiających, a za zstępnych również przysposobionych i ich zstępnych (przysposabiający- osoba adoptująca małoletniego, dla jego dobra, który nie ukończył 18 roku życia)

Jednocześnie małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha należą do grona osób wyłącznie uprawnionych do skorzystania ze zwolnienia uregulowanego w art. 4a u.p.s.d- grupa zerowa. Osoby należące do tej grupy są zwolnione z podatku, jeżeli:

  • darowizna zostanie zgłoszona do Urzędu Skarbowego w ciągu 6 miesięcy, od momentu jej otrzymania;
  • w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są środki pieniężne, a otrzymanie ich jest odpowiednio udokumentowane dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo- kredytowej, przekazem pocztowym (wówczas, gdy wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 9637 zł).

W przypadku nie spełnienia kryteriów podanych wyżej, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy.

Biorąc pod uwagę wysokość kwoty wolnej od podatku i wysokość stawek podatkowych, wysokość podatku wygląda następująco:

Przykłady:

  • Otrzymałeś darowiznę od swojego ojca w wysokości 20000 zł. Załóżmy, że w przeciągu ostatnich 5 lat nabyłeś już od niego w drodze darowizny 9637 zł. Sprawdź, do której grupy podatkowej należysz. W tym przypadku jest to I grupa podatkowa. Kwota wolna od podatku w wynosi 9 637 zł. Darowizna do opodatkowania to 20000 zł. Zapłacimy więc 308 zł 30 gr i 5% nadwyżki ponad 10278 zł (20000zł – 10278zł = 9722 zł; 5% z 9722 zł to 486 zł 10 gr). Finalnie podatek będzie wynosił 794 zł 40 gr (308 zł 30 gr + 486zł 10 gr)
  • Dziadek podarował Ci w styczniu samochód o wartości 8000zł. W maju zaś otrzymałeś od niego zegarek, którego wartość wynosiła 1000 zł. W tym przypadku nie zapłacisz podatku, ponieważ suma otrzymanych darowizn wynosi 9000zł, a kwota wolna od podatku w I grupie podatkowej wynosi 9637 zł (zakładając oczywiście, że w przeciągu ostatnich 5 lat nie było pomiędzy wami żadnych innych darowizn).

Osoby zaliczane do I grupy podatkowej mogą również skorzystać ze zwolnienia podatkowego związanego z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych. Jeżeli kwota darowizny nie przekracza 9637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu nie więcej niż 19274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, a obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami.

W momencie, gdy doszło do rażącej niewdzięczności obdarowanego, darczyńca poprzez jednostronne oświadczenie woli może darowiznę odwołać. Konsekwencję podatkowe takiego działania będą następujące- jeżeli obdarowany zapłaci podatek od darowizny, późniejsze odwołanie tej darowizny nie spowoduje, iż otrzyma on zwrot podatku.

Darowiznę zgłaszamy na formularzu SD-Z2 do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Rating: 5 out of 5.

Reklama

Jedna myśl na temat “Darowizna dla syna i „wielkiego brata”, czyli opodatkowanie darowizny podatkiem od spadków i darowizn

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s